Konkurs na pracę plastyczną "Bogoria wczoraj, dziś, jutro" Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 marca 2016 21:01

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY BOGORIA

na pracę plastyczną „ BOGORIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO” .

ZAŁOŻENIA KONKURSU.

W związku ze zbliżającą się rocznicą 400 lecia nadania praw miejskich dla Bogorii Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii zaprasza dzieci ze szkół podstawowych gminy Bogoria do udziału w konkursie plastycznym. Odwołując się do nieprzemijających wartości wychowania, szacunku względem swojego miejsca i względem siebie, pragniemy w placach plastycznych, oczami dzieci pokazać wizerunek Bogorii, wczoraj, dziś i jutro.


Pobierz regulamin konkursu

Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii
  2. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Bogoria.
  3. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem szkół i kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Bogoria.
  4. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac 6 maj 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, Bogoria ul. Spacerowa 3

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych

uczniów klas I – III

uczniów klas IV – VI.

2. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną wykonaną na płasko na papierze typu brystol w dowolnej technice np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp. w formacie nie większym od A3 (297 x 420). Praca powinna być opatrzona doklejoną na odwrocie pracy kartą zgłoszenia, która jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

3. Każdy uczestnik konkursu składa jedną pracę w swojej szkole. Komisja szkolna dokonuje selekcji złożonych prac i przekazuje je do Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii do dnia 6 maja 2016 r.

4. Każda ze szkół może złożyć do organizatora konkursu nie więcej niż 20 prac łącznie.

5. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.

6. Do konkursu nie będą dopuszczane prace zbiorowe.

Ocena prac

  1. Jury powołane przez organizatora, spośród wszystkich prac złożonych do konkursu wyłoni najlepsze w dwóch kategoriach wiekowych.
  2. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę; zgodność prac z tematyką konkursu, estetykę, oryginalność, wykorzystaną w pracy technikę plastyczną, stopień trudności i samodzielność wykonania.

3. Jury przyzna zwycięzcom pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Jury ma prawo do wytypowania prac do dodatkowych miejsc i wyróżnień.

5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu jest ostateczna.

6. Organizator konkursu ufunduje laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną uroczyście wręczone w dniu 23.05.2016 r. w Bogorii

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Uczniowie zgłaszający prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

3. Prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być publikowane w dowolny sposób.

4. Wystawę prac laureatów konkursu, będzie można oglądać w holu GOK w Bogorii od 20 maja 2016 r.

Wręczenie nagród odbędzie się w dn. 23 maja 2016 r, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

  1. Informacja o wynikach konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej

www.gok-bogoria.pl protokołu z konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie  www.gok-bogoria.pl,

Kontakt telefoniczny z Organizatorem 15 867 41 65

Poprawiony: środa, 23 marca 2016 12:26